สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก กรมพัฒนาที่ดิน

การปลูกและการดูแลรักษา

 
วันที่ 04/03/2011 จำนวนผู้เยี่ยมชม 1433 คน
 • หญ้าแฝก (Vetiver grass)
        เป็นพืชตระกูลหญ้าที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแตกเป็นกอแน่นตั้งตรงมีระบบรากฝอยที่ยาวแข็งแรง และยึดสานกันแน่นรากหญ้าแฝกจะหยั่งลึกลงไปในดิน ในแนวดิ่งได้ถึงประมาณ 3.0 เมตรและในแนวนอนกว้างประมาณ 0.5 เมตรจึงไม่รบกวนรากของพืชอื่นที่ปลูกอยู่ข้างเคียง รากหญ้าแฝกเปรียบเสมือนกำแพงใต้ดินซึ่งจะทำหน้าที่เกาะยึดดินสงวนน้ำในดินกรองและดูดซับธาตุอาหารพืชและสารเคมีลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อมส่วนลำต้นหญ้าแฝกเมื่อปลูกชิดติดกันเป็นแถว ตามแนวระดับในพื้นที่ลาดชันและไหล่ถนน  จะทำหน้าที่เสมือนแนวรั้วช่วยในการเก็บกักตะกอนดินกรองเศษซากพืช   และปล่อยให้น้ำส่วนหนึ่งไหลผ่านไปได้
  ซึ่งจะช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินและการไหลบ่าหน้าดินของน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพการปลูกหญ้าแฝกรอบโคนต้นไม้ผลและไม้ยืนต้นในพื้นที่ราบดินเสื่อมโทรมและแห้งแล้งเพื่อการอนุรักษ์น้ำในดินซึ่งได้จากน้ำฝนโดยการตัดใบหญ้าแฝกคลุมดินบริเวณรอบโคนต้นก็เป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งในการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์การปลูกหญ้าแฝกโดยรอบอ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำ สระน้ำ คลองส่งน้ำ และเขื่อนคันคูน้ำจะช่วยลดการตื้นเขินของแหล่งน้ำและช่วยลดสารพิษจากพื้นที่รับน้ำไม่ให้ลงไปในแหล่งน้ำต่างๆ ดังกล่าว

 • รูปภาพ :
  ตัดแต่ง1

  ตัดแต่ง1
  ตัดแต่ง2

  ตัดแต่ง2
  บ่อ 1

  บ่อ 1
  บ่อ 2

  บ่อ 2
  ราบ1

  ราบ1
  ราบ2

  ราบ2
  ราบ3

  ราบ3
  ลาดชัน1

  ลาดชัน1
  ลาดชัน2

  ลาดชัน2
  ไหล่ถนน 1

  ไหล่ถนน 1
  ไหลถนน 2

  ไหลถนน 2
  อ่างน้ำ 2

  อ่างน้ำ 2
  อ่างน้ำ1

  อ่างน้ำ1