สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก กรมพัฒนาที่ดิน
หมวด :
 • ถิ่นกำเนิดและการกระจาย

  หญ้าแฝก (Vetiver grass) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในตระกูลหญ้าชนิดหนึ่งพบกระจายอยู่ทั่วไปในหลายพื้นที่โดยในพื้นที่มีการใช้ประโยชน์ และรู้จักกันดีทั่วไปในชื่อ “แฝกหอม” หรือที่เรียกกันว่าแฝกลุ่มแฝกส้มหรือแฝกท้องขาวจัด เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุข้ามปีได้หลายปีเนื่องจ
  หมวด : [ สาระความรู้ ] วันที่ : (04/03/2011)
 • การขยายพันธุ์หญ้าแฝก

  การขยายพันธุ์หญ้าแฝกเป็นกิจกรรมหนึ่งของระบบหญ้าแฝกกล่าวคือหลังจากการรวบรวมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์แล้ว หรือการนำพันธุ์เข้ามาจากต่างประเทศ จึงทำการขยายเพื่อเพิ่มประมาณให้มากขึ้นตามความต้องการโดยการปลูกหญ้าแฝกให้มีการแตกกอเพิ่มปริมาณหน่อหรือต้นต่อกอให้มากข
  หมวด : [ สาระความรู้ ] วันที่ : (04/03/2011)
 • พันธุ์หญ้าแฝก

  ได้มีการศึกษาหญ้าสกุล Vetiveria ในประเทศไทยอย่างเป็นระบบทางอนุกรมวิธานผลการศึกษาปรากฏว่าหญ้าแฝกที่พบในประเทศไทยจำแนกออกได้เป็น 2 ชนิดด้วยกัน ได้แก่หญ้าแฝกลุ่ม(Vetiveria zizanioides) และ หญ้าแฝกดอน (Vetiveria nemoralis) ในธรรมชาติพบว่าหญ้าแฝกทั้งสองชนิดมี
  หมวด : [ สาระความรู้ ] วันที่ : (04/03/2011)
 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าแฝก

  การขยายพันธุ์หญ้าแฝกเป็นขั้นตอนหนึ่งของระบบหญ้าแฝกหลังจากที่ได้มีการรวบรวมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์หรือการนำพันธุ์หญ้าแฝกจากต่างประเทศเข้ามาใหม่แล้ว จึงทำการขยายพันธุ์ เพื่อเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นตามความต้องการซึ่งสามารถทำได้โดยวิธีการต่างๆกล่าวคือเป็นการปลูก
  หมวด : [ สาระความรู้ ] วันที่ : (04/03/2011)
 • การปลูกและการดูแลรักษา

  หญ้าแฝก (Vetiver grass) เป็นพืชตระกูลหญ้าที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแตกเป็นกอแน่นตั้งตรงมีระบบรากฝอยที่ยาวแข็งแรง และยึดสานกันแน่นรากหญ้าแฝกจะหยั่งลึกลงไปในดิน
  หมวด : [ สาระความรู้ ] วันที่ : (04/03/2011)
 • การตรวจสอบพันธุ์หญ้าแฝกด้วยเทคนิคอณูวิทยา

  สืบเนื่องจากการส่งเสริมและการนำมาหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ทั้งในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำการฟื้นฟูทรัพยากรดิน และการรักษาสภาพแวดล้อมดังนั้นการรวบรวม
  หมวด : [ สาระความรู้ ] วันที่ : (03/03/2011)
 • การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก

  ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาร่องน้ำแบบลึกที่เกิดขึ้นในพื้นที่การเกษตรนั้น สามารถกระทำได้ด้วยวิธีการแบบง่ายๆประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
  หมวด : [ สาระความรู้ ] วันที่ : (03/03/2011)
 • การเก็บตัวอย่างหญ้าแฝกในภาคสนาม

  การเก็บตัวอย่างหญ้าแฝกในภาคสนาม
  หมวด : [ สาระความรู้ ] วันที่ : (03/03/2011)
 • ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก

  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
  หมวด : [ สาระความรู้ ] วันที่ : (03/03/2011)
 • สาระความรู้

  สาระน่ารู้มากมาย
  หมวด : [ สาระความรู้ ] วันที่ : (24/02/2011)
1