สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก กรมพัฒนาที่ดิน

ประวัติความเป็นมา

 
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก (สวฝ.)

  INSTITUTEOF RESEARCHAND DEVELOPMENT OF VETIVER GRASS

   

  ประวัติความเป็นมา

   

  เนื่องจากกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินงานตามโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ และดำเนินการสนองพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นสนองพระราชดำริในการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูทรัพยากรดิน และการรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งดำเนินงานทั้งการศึกษาวิจัยงานวิชาการทั้งทางด้านสายพันธุ์ การขยายพันธุ์  การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในระยะยาว ในด้านการผลิตกล้าหญ้าแฝกกรมพัฒนาที่ดินมีเป้าหมายการผลิตทุกปีปีละไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านกล้า ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานในการประมวลข้อมูลต่าง ๆ  ให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ  อีกทั้งหญ้าแฝกได้ถูกกำหนดเป็นพืชคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปี ๒๕๔๒ จึงเป็นพืชที่มีความสำคัญ

  จากนโยบายการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก แนวทางการส่งเสริมและเผยแพร่ จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหลัก ระบบงานการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน ในกรมพัฒนาที่ดินในปัจจุบันมีความสามารถในการดำเนินงานในระดับหนึ่ง วัตถุประสงค์ที่จัดตั้งสถาบันเพื่อการรองรับงานที่ดำเนินการอยู่นอกเหนือจากงานที่ได้ปฏิบัติในปัจจุบัน นั่นคือ การสร้างงานการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในด้านวิชาการให้เป็นระบบ ที่มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ไม่ซ้ำซ้อน ไม่เป็นการเพิ่มงบประมาณ  เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างจากบุคลากรเดิมที่เคยมีหน้าที่รับผิดชอบในงานหญ้าแฝก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น  อันจะทำให้การบริหารจัดการงานหญ้าแฝก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสนองตอบตามพระราชดำริ  และการแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินเกิดความสัมฤทธิ์ผล จึงได้พิจารณาจัดตั้ง”สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก”ขึ้นในปี ๒๕๕๓ เป็นการภายใน

          โครงการนำร่องที่ได้ดำเนินการในปัจจุบันนั้น เช่น การจัดทำโครงการวิจัยต่างๆ การจัดการระบบฐานข้อมูล ด้านวิชาการหญ้าแฝก การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมต่อสายพันธุ์หญ้าแฝก และการใช้หญ้าแฝกเพื่อจัดการทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลต่อความสัมฤทธิผลของโครงการพัฒนา และรณรงค์การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกโดยรวม ทั้งนี้เพื่อตอบสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยถึง พสกนิกรในระยะยาวที่จะรักษาทรัพยากรดินและน้ำที่มีค่าไว้เพื่อการเกษตร เพื่อการผลิตอาหาร เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ด้านการบำบัดสภาพมลภาวะสิ่งแวดล้อม และสามารถแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรได้อีกด้วย

 • รูปภาพ :
  ไม่พบรูปภาพ