สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก กรมพัฒนาที่ดิน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ (สวฝ)

 
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก (สวฝ.)

  INSTITUTEOF RESEARCHAND DEVELOPMENT OF VETIVER GRASS

   

  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

   

  วิสัยทัศน์

  พัฒนางานวิจัย เผยแพร่ความรู้ การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับดินและสภาพการใช้ที่ดิน เพื่อการพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการใช้หญ้าแฝกอย่างยั่งยืน

  อำนาจหน้าที่

  1. วิเคราะห์ และจัดทำแผนการดำเนินงานการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริ
  2. พิจารณาเสนอการจัดสรรเงินงบประมาณแผนงาน/โครงการ ตามแผนงานที่กำหนด
  3. ติดตามและประสานการดำเนินงานโครงการฯ และหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่
  4. ศึกษา วิจัย และปฏิบัติงานด้านการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริ ในด้านการพัฒนาหญ้าแฝกตามพระราชดำริ การพัฒนาที่ดินเสื่อมโทรม
   การปรับปรุง บำรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ
  5. จัดเตรียมโครงการนำร่องและแผนปฏิบัติการในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ตามความต้องการของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดิน
  6. ติดตาม และรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ได้รับมอบหมาย
  7. เผยแพร่ ขยายผลการศึกษาและการดำเนินงานพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริให้เป็นที่แพร่หลาย ทั้งภายในและต่างประเทศ
  8. ให้บริการข้อมูลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริ
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดิน

   

  ฝ่ายอำนวยการ

  1. ดำเนินงานธุรการ การเงิน บัญชี และพัสดุของสถาบัน
  2. จัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสถาบัน ควบคุมการเบิกจ่าย
  3. ติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ภายในสถาบัน
  4. ประสานงานระหว่างสถาบันกับหน่วยงานอื่นๆ

   

   

   

  ส่วนวิเคราะห์แผนและประสานโครงการ

          1.วิเคราะห์ และนำเสนอแผนงาน และงบประมาณในการดำเนินงานโครงการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริ ให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประหยัด และคล่องตัว

          2.นำเสนอแผนการจัดสรรเงินงบประมาณของโครงการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริ

          3.ประสานการดำเนินงานโครงการ ศึกษา วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน และเสนอแนวทางแก้ปัญหา

          4. ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดิน ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

   

  ส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก

          1. ศึกษา วิจัย และปฏิบัติงานด้านการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริ ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการ การปรับปรุงบำรุงดิน และการพัฒนาดินเสื่อมโทรม

          2. กำกับ ดูแล การจัดทำแผนงานวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการวิจัยของสถาบัน

          3. รวบรวม และติดตามพันธุ์หญ้าแฝก ตามแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ

          4. เป็นแหล่งข้อมูลและการบริการข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก

          5. นำผลการศึกษา ทดลองจากโครงการวิจัยด้านการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริ มาขยายผลในพื้นที่โครงการเพื่อเป็นจุดเรียนรู้ และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียง

          6. กำหนดรูปแบบการในถ่ายทอดและขยายผล เพื่อเผยแพร่รูปแบบ และวิธีการดำเนินงานการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จ

   

  ส่วนข้อมูลสารสนเทศหญ้าแฝก

          1. รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลโครงการการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริ และพันธุ์หญ้าแฝกในรูปแบบระบบข้อมูล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ

          2. รวบรวมผลการปฏิบัติงานโครงการการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอกรม กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          3. ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริ ในการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนผ่านระบบเครือข่าย

          4. เป็นแหล่บริการข้อมูลด้านการจัดการและเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่นำมาใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริ ตลอดจนด้านวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

          5. จัดทำwebsite สถาบันหญ้าแฝกแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริ

 • รูปภาพ :
  ไม่พบรูปภาพ